Buổi nhóm thiếu niên ngày 17/05/2015 tại Thái Nguyên

342