Monday, December 4, 2023
spot_img
Cam tạ CHÚA ngày HT-TG 03.10.2021 có 6 người tuyên xưng đức tin ! Tại TRAH, Hội Thánh đã nhóm lại ở đền thờ “Bết- ên” ! Cảm tạ CHÚA đã ban phước trên buổi Thờ Phượng! CHÚA đã ban...
Chủ đề: “Đấng (...) đi giữa bảy chân đèn bằng vàng.” (Khải huyền 2:1) (Trực tuyến từ ngày 11/9 đến ngày 12/9/2021) Cảm tạ CHÚA, đây là kỳ trại cuối tuần đầu tiên của khu vực Hải Phòng, Thái Bình, Quảng...
Chủ đề: “ĐỨC THÁNH LINH khai sinh Hội thánh” Cảm tạ CHÚA hết thảy các con cái CHÚA tại Hà Nội đến nhóm trong sự vui mừng. Ai ai cũng khao khát được ĐỨC THÁNH LINH thăm viếng và đầy...
Trại ngũ tuần 2010 tại Sài Gòn Cảm tạ CHÚA vì sự sắm sẵn của NGÀI Chuẩn bị phòng nhóm TA sẽ đổ THẦN TA trên mọi loài xác  thịt… Sứ điệp nhắc lại “LỬA” đáp trên dân sự. Họ sẽ ra...