Huấn luyện Á Châu 16 – Tin tức ngày 24/10/2017

175

Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, sẽ hằng được ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng.


Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, sẽ hằng được ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng.” Cảm tạ Chúa ! – chúng tôi được ở trong sự che phủ dưới bóng cánh Ngài.

Dưới bóng cánh Chúa, chúng tôi được ở trong mối tương giao cá nhân mật thiết với Ngài…

 

…và tương giao vui vẻ, gần gũi với nhau.

 

Tôn Vinh Chúa! Trong sự hiện diện Thánh của Ngài. Lòng chún tôi biết ơn Ngài – Đấng đã thương xót chúng tôi bởi tình yêu vĩ đại của Ngài. Ngài cho chúng tôi ở dưới cánh bóng Ngài. Thật phước hạnh vô cùng.

 

Buổi sáng chúng tôi nghe lời Ngài.

 

Buổi chiều thảo luận về những điều mình đã nghe, đã nhận nơi Chúa. Lời của Ngài đã nhận trong đời sống mỗi cá nhân chúng tôi.

 

Buổi tối đại diện mỗi nhóm chia sẻ điều nhóm mình đã thảo luận buổi chiều.

 

Tạ ơn Chúa! Mỗi ngày chúng tôi cứ thêm lên trong lời Chúa, ân điểm và tình yêu của Ngài.

 

Người viết tin

Love_Jesus, Salt.and.light