Tin tức Chương trình ngày Hội Thánh Truyền Giảng ngày 03.10.2021

2376

Cam tạ CHÚA ngày HT-TG 03.10.2021 có 6 người tuyên xưng đức tin !

Tại TRAH, Hội Thánh đã nhóm lại ở đền thờ “Bết- ên” ! Cảm tạ CHÚA đã ban phước trên buổi Thờ Phượng! CHÚA đã ban lời NGÀI cho VNTG qua NC- VNTG Lê Văn Dinh, chủ đề: “Làm Trọn Luật Pháp !” Có 3 thân hữu đến dự buổi nhóm Thờ phượng. 1 người anh em lâu không nhóm nay lại đến nhóm Thờ phượng. Sau buổi nhóm, Hội Thánh có bữa ăn tương giao với nhau.

Tại Budapest có 2 người mới và 2 thân hữu, 1 người tuyên xưng đức tin. Nhiều người không đến dự trực tiếp nhưng Thờ phượng qua đường truyền cùng Hội Thánh. Cám ơn CHÚA ban cho buổi Thờ phượng vô cùng phước hạnh, vui vẻ. Chương trình Hội Thánh truyền giảng lần này khuấy động tấm lòng nhiều nhân sự trong sự cầu nguyện, mời gọi, chuẩn bị.Sau buổi Thờ phượng có bữa ăn thông công CHÚA ban cho dư dật.

Tại Duiburg, cảm tạ CHÚA cho anh chị em nhóm chung thờ Phượng Chúa. Có 3 thân hữu tham dự, 1 người tuyên xưng đức tin !

Tại Thanh Hóa vì giãn cách nên phải chia làm 5 nơi nhóm, nhưng anh chị em vẫn luôn vui mừng nhóm lại. Cảm tạ Chúa có 1 thân hữu đã tuyên xưng đức tin !

Tại Đồng Bẩm – Thái Nguyên (Người đặc trách Nguyễn Duy Hiếu), Cảm tạ CHÚA có cháu Dung trước đã tuyên xưng đức tin hôm nay đến nhóm thờ phượng Chúa cùng Hội Thánh !

Tại Vũ Xá – Hải Dương (NCTT Vũ Thị Hà), Cảm tạ CHÚA có 2 người mới và 2 thân hữu tham dự nhóm thờ phượng với Hội Thánh, 2 người tuyên xưng đức tin !

Hội Thánh An Thuận (NC Trương Hoàng Duy), cảm tạ CHÚA có 1 thân hữu đã kết nối qua mạng tham dự buổi thơ phượng cùng với Hội Thánh !

Hội Thánh Quảng Ngãi (NC Tạ Thanh Hùng), co 5 nhóm trực tuyến. Cảm tạ CHÚA có 1 người đã ăn năn trở lại cùng CHÚA nhóm thờ phượng với Hội Thánh sau nhiều năm không nhóm !

Hội Thánh Cầu Giấy (TLDB Đặng Văn Giang), cảm tạ CHÚA có 1 người tuyên xưng đức tin!

Người tổng hợp tin tức ngày Hội Thánh Truyền Giảng:

TL Đoàn Đăng Biên Hà Nội, 04.10.2021