Saturday, July 31, 2021
spot_img
HomeKỳ TrạiTin Tức Hình Ảnh - Cầu Nguyện Cho Việt Nam (25/10/2020)

Tin Tức Hình Ảnh – Cầu Nguyện Cho Việt Nam (25/10/2020)

““Và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ.”  II Sử Ký 7: 14


Cầu Nguyện Quốc Gia(2020)

Click vào đây hoặc hình ảnh để đọc nội dung tin!

Most Popular