Tin Tức Khóa Huấn Luyện “Truyền Giảng Trong Quyền Năng” tại Việt Nam

1551

Trực tuyến từ 22/09 đến 25/09/2021

Đây là khóa huấn luyện truyền giảng đầu tiên được thực hiện chung cho cả Âu Châu và Á Châu. Tại Á Châu có 316 người tham dự, gồm các con cái Chúa tại Việt Nam, Lào và Hàn Quốc.


Xưa từng chăm ơn phước hoài – Quyết nay chăm mặt Ngài
Xưa tôi muốn ơn trên trời – Nay mong Cứu Chúa thôi
Xưa ngày đêm mưu tính hoài – Quyết nay kêu cầu Ngài
Xưa lo thiếu ơn bôn chồn – Nay lo chính phán ngôn.

Tôn vinh Chúa

 

LỜI CHÚA:

 

Tôi làm được mọi sự!
Cần tìm Chúa quyền năng thay vì tìm năng quyền Chúa.
Điều đầu tiên cần Ở với Chúa, Đi ra mới có quyền năng của Chúa, và có người mới đến Hội thánh. Đức tin phải đặt trên lời Chúa, không đặt trên phép lạ.
ICô 13:11 “Khi tôi còn con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ, khi tôi đã thành nhơn bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ”.
Con trẻ: làm theo ý mình, ý người, không hiểu được những điều mầu nhiệm của Chúa; tìm quyền năng Chúa.
Người trưởng thành: vâng pục, làm xong việc; tìm Chúa năng quyền.
Hội thánh được phấn hưng khi có Chúa quyền năng ở cùng và có những con người trưởng thành.

“Ở” với Chúa!
Chúa muốn ở cùng chúng ta. Ở cùng Chúa là điều quan trọng, vì ngoài Chúa chúng ta không làm chi được. Nếu Chúa không ở cùng thì Hội thánh chỉ là câu lạc bộ, thờ phượng không có sự hiện diện Chúa là đóng kịch.
Chúng ta cần có mối tương giao với Chúa. Chỉ những con người ở cùng Chúa mới có sự khác biệt.
Khi tình yêu với Chúa Jesus đầy dẫy, thì có ngọn lửa bên trong để đốt người khác.
Làm sao ở cùng Chúa?
Các bước vào đền tạm: Ăn năn – tan vỡ – phục hồi

 • Bàn của lễ thiêu: ăn năn tội
 • Chậu rửa: được thánh hóa bởi huyết Chúa Jesus
 • Đèn: không dập tắt Đức Thánh Linh
 • Bánh trần thiết: “ăn” lời Chúa hàng ngày.
 • Lư hương: cầu nguyện
 • Bức màn: ăn năn – cảm tạ về huyết Chúa Jesus.
 • Nắp thi ân: khao khát lắng nghe tiếng Chúa để làm theo.

Đi – Đến!
Truyền giảng là cứu người. Chúng ta đi vì mạng lệnh Chúa (Hãy đi khắp thế gian – Mác 16:15, Mat 28:18-20, Công 1:8) nhưng cần biết mình đi đâu, cần cầu nguyện với Đức Thánh Linh là chủ mùa gặt.
Khi chúng ta đi, Chúa hành động và xác nhận bằng các phép lạ (cá vào lưới, chữa lành, đuổi quỷ). Nhưng phép lạ chỉ dẫn đến ăn năn, chỉ lời Chúa mới dẫn đến đức tin.
Đem người trở về với Chúa là trận chiến với ma quỷ. Kẻ thù của mình là chính mình, không thể chiến thắng được bằng ý chí của mình, chỉ có thể thắng được nhờ huyết Chúa Jesus! Cần ăn năn – cảm tạ – phục vụ!
Nếu quyền năng phép lạ Chúa không xảy ra?

 1. Xét lại: Chúa đi cùng với tôi không? Tôi có ở với Chúa không?
 2. Tôi có đức tin? Lập lại 10 lần + 10.

Đào sâu & Trình bày

Cảm tạ Chúa, lời Chúa giúp chúng tôi hiểu ra nhiều điều, những điều trước đây mình làm chưa đúng, còn hời hợt, tưởng mình trưởng thành nhưng thực chất vẫn còn con trẻ; thấy mình mất đi tình yêu ban đầu với Chúa, thiếu chính Chúa trên đời sống mình, chỉ còn là làm công việc Chúa nhưng thiếu lửa bên trong. Hội thánh cần quay trở lại với chính Chúa, ở riêng với Chúa là điều quan trọng hơn cả. Mỗi người chỉ được đứng vững khi có nền tảng Kinh thánh (đọc – suy ngẫm – làm theo).

Áp dụng sau khi nghe lời Chúa

 • Có kế hoạch thời gian cụ thể trong ngày để đọc, suy ngẫm lời Chúa (một câu Kinh thánh cụ thể); mối tương giao với Chúa (không chỉ là cầu xin, cầu thay) để phát triển tình yêu với Chúa, được biết Chúa và trở nên giống như Ngài.
 • Chương trình học Kinh thánh theo từng sách để hiểu một cách hệ thống.
 • Từ bỏ tính con trẻ, xác thịt (nóng giận, bị dỗi khi bị quở trách, chia rẽ, ham thích thế gian).
 • Mong muốn được kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa trong nơi Chí Thánh.
 • Chương trình 1+1: mỗi người cần cưu mang để có một người tin Chúa và đậu lại qua mình.

Xin Đức Thánh Linh tiếp tục hành động, mỗi người được kinh nghiệm Chúa trong nơi Chí Thánh, được ở với Chúa, những con người có lửa của Chúa để đi đốt người khác. Công tác truyền giảng cứu người đầy dẫy quyền năng, phép lạ của Chúa. Gió vẫn đang thổi trên VNTG. Chúa phấn hưng trên VNTG.

Hải Phòng, ngày 28/09/2021
Người viết tin: NCTT. Vũ Thị Minh