Tôn Vinh Thờ Phượng (Thu Âm Mới)

974
Tôn Vinh Thờ Phượng
Video thumbnail
[HSN 001] Aba Chúa Trên Cao | Lyrics Video
03:31
Video thumbnail
[HSN 001] Aba Chúa Trên Cao | Trại Hè 2021
04:28
Video thumbnail
[HSN 002] Tôn Vinh Chiên Con | Lyrics Video
03:02
Video thumbnail
[HSN 003] Cùng Vui Nhóm | Lyrics Video
02:26
Video thumbnail
[HSN 004] Xin Cha Hãy Chiếu Ánh Sáng | Lyrics Video
03:12
Video thumbnail
[HSN 005] Ngài Là Vua, Chúa Là Vua | Lyrics Video
03:16
Video thumbnail
[HSN 006] Điều Cao Quý Nhất | Lyrics Video
03:54
Video thumbnail
[HSN 007] Kìa Thật Phước Hạnh | Lyrics Video
03:16
Video thumbnail
[HSN 008] Xin Dâng | Lyrics Video
04:16
Video thumbnail
[HSN 009] Bình An Vua | Lyrics Video
03:41
Video thumbnail
[HSN 010] Tôn Vinh Chúa Trong Mọi Lúc | Lyrics Video
02:34
Video thumbnail
[HSN 011] Vì Thần Linh Và Hội Thánh | Lyrics Video
04:49
Video thumbnail
[HSN 012] Hosanna Trong Nơi Chí Cao | Lyrics Video
03:04
Video thumbnail
[HSN 013] Ngài Thật Là Vua Đời Đời | Lyrics Video
04:05
Video thumbnail
[HSN 014] Phước Hạnh Phước Hạnh | Lyrics Video
02:24
Video thumbnail
[HSN 021] Cám Ơn Cha | Lyrics Video
02:40
Video thumbnail
[HSN 022] Thuộc Duy Chúa Sự Vinh Hiển | Lyrics Video
04:04
Video thumbnail
[HSN 023] Nguyện Vinh Hiển Giê-hô-va | Lyrics Video
04:28
Video thumbnail
[HSN 024] Hãy Tôn Vinh Danh Thánh Ngài | Trại Hè 2021
03:46
Video thumbnail
[HSN 025] Dù Hai Hoặc Là Ba | Lyrics Video
02:42
Video thumbnail
[HSN 043] Còn Nếu Dân Gọi Bằng Danh Ta | Lyrics Video
04:40
Video thumbnail
[HSN 046] Chúa Thánh Đi Ra Trong Năng Quyền | VNTG Tại Âu Châu
04:45
Video thumbnail
[HSN 054] Con Xin Dâng Lên | Lyrics Video
02:31
Video thumbnail
[HSN 062] Hãy Dọn Đường Đi Cho Cứu Chúa | Trại Hè 2021
03:32
Video thumbnail
[HSN 062] Hãy Dọn Đường Đi Cho Cứu Chúa | VNTG Tại Âu Châu
04:26
Video thumbnail
[HSN 088] Cầu Xin An Ninh | Lyrics Video
04:22
Video thumbnail
[HSN 123] Dòng Huyết Chúa | Trại Hè 2021
04:23
Video thumbnail
[HSN 133] Halelujah Vì Chúa Tể Trị | Trại Hè 2021
04:54
Video thumbnail
[HSN 133] Halelujah Vì Chúa Tể Trị | VNTG Tại Âu Châu
05:16
Video thumbnail
[HSN 167] Chúa Là Đấng Được Tôn Làm Vua | Trại Hè 2021
04:03
Video thumbnail
[HSN 264] Một Thời Điểm | Trại Hè 2021
03:49
Video thumbnail
[HSN 266] Đấng Cứu Đời | VNTG Tại Âu Châu
04:35
Video thumbnail
[HSN 276] Nguyện Cha Yêu Thương | VNTG Tại Âu Châu
05:58
Video thumbnail
[HSN 279] Thật Lớn Là Chúa Tôi | VNTG Tại Âu Châu
05:37
Video thumbnail
[HSN 280] Ngợi Tôn Danh Chúa | Trại Hè 2021
04:23
Video thumbnail
[HSN 287] Ngài Không Từ Chối | Trại Hè 2021
05:51
Video thumbnail
[HSN 289] Chúa Chúng Ta | Trại Hè 2021
04:55
Video thumbnail
[HSN 290] Bài Ca Sa Mạc | Trại Hè 2021
04:26
Video thumbnail
[HSN 291] Chiên Con Thánh | Lyrics Video
05:38
Video thumbnail
[HSN 300] Chính Con Vỡ Tan | Trại Hè 2021
06:54
Video thumbnail
[HSN 310] Thời Điểm Của Chúng Ta | Trại Hè 2021
04:04
Video thumbnail
[HSN 310] Thời Điểm Của Chúng Ta | VNTG Tại Âu Châu
03:46
Video thumbnail
[HSN 312] Tình Chúa Không Phai Tàn | Trại Hè 2021
04:58
Video thumbnail
Ân Điển Diệu Kỳ | Trại Hè 2021
06:27
Video thumbnail
Ân Điển Diệu Kỳ | VNTG Tại Âu Châu
07:08
Video thumbnail
Con Biết Con Là Ai | VNTG Tại Âu Châu
05:42
Video thumbnail
Đấng Mở Đường | VNTG Tại Âu Châu
07:17
Video thumbnail
Không Nô Lệ Nữa | Trại Hè 2021
05:05
Video thumbnail
Không Nô Lệ Nữa | VNTG Tại Âu Châu
06:05
Video thumbnail
Lời Chúc Phước Của A-rôn - The Blessing | VNTG Tại Âu Châu
07:04