Tôn Vinh Thờ Phượng (Thu Âm Mới)

7537
Tôn Vinh Thờ Phượng Album 1
Video thumbnail
[HSN 001] Aba Chúa Trên Cao | Lyrics Video
03:31
Video thumbnail
[HSN 001] Aba Chúa Trên Cao | Lyrics Video
04:30
Video thumbnail
[HSN 002] Tôn Vinh Chiên Con | Lyrics Video
03:02
Video thumbnail
[HSN 003] Cùng Vui Nhóm | Lyrics Video
02:26
Video thumbnail
[HSN 004] Xin Cha Hãy Chiếu Ánh Sáng | Lyrics Video
03:13
Video thumbnail
[HSN 005] Ngài Là Vua, Chúa Là Vua | Lyrics Video
03:16
Video thumbnail
[HSN 006] Điều Cao Quý Nhất | Lyrics Video
03:54
Video thumbnail
[HSN 007] Kìa Thật Phước Hạnh | Lyrics Video
03:16
Video thumbnail
[HSN 008] Xin Dâng | Lyrics Video
04:16
Video thumbnail
[HSN 009] Bình An Vua | Lyrics Video
03:41
Video thumbnail
[HSN 010] Tôn Vinh Chúa Trong Mọi Lúc | Lyrics Video
02:35
Video thumbnail
[HSN 011] Vì Thần Linh Và Hội Thánh | Lyrics Video
04:49
Video thumbnail
[HSN 012] Hosanna Trong Nơi Chí Cao | Lyrics Video
03:04
Video thumbnail
[HSN 013] Ngài Thật Là Vua Đời Đời | Lyrics Video
04:05
Video thumbnail
[HSN 014] Phước Hạnh Phước Hạnh | Lyrics Video
02:24
Video thumbnail
[HSN 015] Ha-le-lu-jah | Lyrics Video
03:03
Video thumbnail
[HSN 016] Nào Cùng Cất Tiếng Hoan Ca Dâng | Lyrics Video
02:55
Video thumbnail
[HSN 017] Trọn Đời Tôi | Lyrics Video
03:25
Video thumbnail
[HSN 018] Halelujah Trong Mọi Nơi Thánh Hãy Ngợi Ca | Lyrics Video
03:17
Video thumbnail
[HSN 019] Vua Đời Đời | Lyrics Video
04:20
Video thumbnail
[HSN 020] Trọn Tất Cả Sự Đầy Dẫy | Lyrics Video
03:05
Video thumbnail
[HSN 021] Cám Ơn Cha | Lyrics Video
02:40
Video thumbnail
[HSN 022] Thuộc Duy Chúa Sự Vinh Hiển | Lyrics Video
04:04
Video thumbnail
[HSN 023] Nguyện Vinh Hiển Giê-hô-va | Lyrics Video
04:28
Video thumbnail
[HSN 024] Hãy Tôn Vinh Danh Thánh Ngài | Lyrics Video
03:47
Video thumbnail
[HSN 025] Dù Hai Hoặc Là Ba | Lyrics Video
02:42
Video thumbnail
[HSN 028] Emmanuel | Lyrics Video
05:05
Video thumbnail
[HSN 030] Vì Giê Hô Va, Đấng Chí Cao | Lyrics Video
06:05
Video thumbnail
[HSN 031] Hãy Ca Tụng Chúa Chúng Ta | Lyrics Video
03:31
Video thumbnail
[HSN 034] Hãy Vỗ Tay Vui | Lyrics Video
04:15
Video thumbnail
[HSN 043] Còn Nếu Dân Gọi Bằng Danh Ta | Lyrics Video
04:40
Video thumbnail
[HSN 046] Chúa Thánh Đi Ra Trong Năng Quyền | Lyrics Video
04:36
Video thumbnail
[HSN 054] Con Xin Dâng Lên | Lyrics Video
02:31
Video thumbnail
[HSN 062] Hãy Dọn Đường Đi Cho Cứu Chúa | Lyrics Video
03:32
Video thumbnail
[HSN 088] Cầu Xin An Ninh | Lyrics Video
04:23
Video thumbnail
[HSN 123] Dòng Huyết Chúa | Lyrics Video
04:25
Video thumbnail
[HSN 133] Halelujah Vì Chúa Tể Trị | Lyrics Video
04:56
Video thumbnail
[HSN 142] Này Hồn Ta Hỡi | Lyrics Video
03:26
Video thumbnail
[HSN 153] Nước Sống Phun Trào | Lyrics Video
03:46
Video thumbnail
[HSN 162] Đứng Lên Người Chiến Sĩ | Lyrics Video
04:16
Video thumbnail
[HSN 163] Lạy Giê-xu Nguồn Cứu Rỗi | Lyrics Videos
04:45
Video thumbnail
[HSN 165] Hiển Vinh Thuộc Chiên Con | Lyrics Video
04:58
Video thumbnail
[HSN 167] Chúa Là Đấng Được Tôn Làm Vua | Trại Hè 2021
04:03
Video thumbnail
[HSN 176] Dựng Nên Trong Con | Lyrics Video
04:31
Video thumbnail
[HSN 230] Xót Thương Từ Chúa | Lyrics Video
04:30
Video thumbnail
[HSN 232] Bạn Có Thấy Núi Đồi | Trại Hè 2020
04:30
Video thumbnail
[HSN 234] Người Yếu Nói Tôi Mạnh | Lyrics Video
04:28
Video thumbnail
[HSN 258] Chúc Phước Với Kính Tôn | Lyrics Video
03:58
Video thumbnail
[HSN 259] Chiếu Sáng Thế Trần | Lyrics Video
04:27
Video thumbnail
[HSN 263] Vượt Cả Năng Lực | Video Lyrics
05:03

 

Xem nhiều hơn ở link này: Link xem trên Youtube