Trại Hè 2022: Sai Như Cha Sai (bài giảng)

3609

Thân gửi tới con cái Chúa, bài giảng trong kỳ trại hè VNTG 2022 với chủ đề: Sai Như Cha Sai