Trại Ngũ Tuần Sài Gòn 2010

267

Trại ngũ tuần 2010 tại Sài Gòn


Cảm tạ CHÚA vì sự sắm sẵn của NGÀI

Chuẩn bị phòng nhóm

TA sẽ đổ THẦN TA trên mọi loài xác  thịt… Sứ điệp nhắc lại “LỬA” đáp trên dân sự. Họ sẽ ra đi trong chương trình của ĐỨC CHÚA TRỜI với Thẩm Quyền để “CHIẾM XỨ” cho ĐỨC CHÚA TRỜI.
                                       CHÚA xức dầu trên ban tôn vinh.     

   

Lời chứng “9 năm rồi tôi ngồi trên giường bây giờ đi lại được “Halelugia!”(Bà Éch ở Kiên Giang)


“Tôi phải làm gì để được cứu” (Anh Nghĩa ở An Giang)


Tà linh bỏ chạy trong Danh CHÚA GIÊ-XU (Chị Mỹ ở Sóc Trăng)


Cảm ơn CHÚA 24 người nhận báp-têm nước.


Cảm ơn NGÀI đã ở với chúng con. Bắc – Trung – Nam. Hẹn gặp lại trại 2011.
VNTG