Tường thuật khoá huấn luyện “Khải tượng” tại Việt Nam

1219

Tường thuật khoá huấn luyện “Khải tượng” tại Việt Nam

Trực tuyến từ 23/11 đến 27/11/2021  

Khóa huấn luyện với chủ đề “Khải tượng” dành cho những người tham gia là Trưởng lão, Người chăn, Người chăn thực tập, trưởng nhóm Kinh thánh, các gia đình đi cắm cọc, và những người được mời.  

Đây là khóa huấn luyện thứ 5 được thực hiện trong năm 2021 do NC VNTG thực hiện để trang bị cho những người hầu việc, phục vụ Chúa. Khóa huấn luyện được tổ chức tại TRAH và trực tuyến qua Zoom cho con cái Chúa tại Việt Nam, Lào, Hàn Quốc và Châu Âu cùng kết nối.

Tại Việt Nam, có khoảng 80 người ghi danh:

Tôn vinh Chúa

LỜI CHÚA:

Huấn luyện ngày 01: KHẢI TƯỢNG LÀ GÌ? 

– Khải tượng là “ĐỊNH VỊ” của Chúa để chúng ta vào  Nước Trời. Khải tượng là Sự hiện thấy: 
1. Đến từ Chúa 
2. Hình ảnh: thấy được, nghe được 
3. Trong lúc tỉnh táo (trong lúc ngủ là chiêm bao)
4. Có sứ mạng: Cứu người 
– Khải tượng toàn diện: Chúa ban cho người lãnh đạo. 
– Khải tượng từng phần: Chúa ban cho người chịu trách nhiệm. 

Huấn luyện ngày 02: QUAN TRỌNG của KHẢI TƯỢNG

1. Nhận biết: Khải tượng là quan trọng 
– Mơ hồ khải tượng sẽ sống thả trôi và hối hận. 
– Không chống cự khải tượng: Khải tượng chính là sức  mạnh của tình yêu, sự xức dầu, sự cứu rỗi. 
– Làm sạch rác (danh vọng, tiền, bằng cấp,..) thì Chúa  mới hiện diện: chỉ khi dọn sạch rác ra khỏi đời sống mình  thì mới nhận biết được Chúa. 
2. Hành động 
– Có khải tượng sẽ không sống lần nữa (“Lần nữa là bệnh  khó chữa”). 
– Không tiếp nhận khải tượng sẽ ngủ trong mùa gặt, nằm  chỗ quen nằm. 
3. Đầu tư
– Có kế hoạch làm việc. 
– Gọi những điều chưa có như đã có (Apraham)  – Khôn ngoan đếm các ngày 
– Không làm kiểu hình thức, nghĩa vụ. 
4. Khác biệt 
– Người có khải tượng: Chúa cùng làm việc – phép lạ xảy  ra, người mới, nhân sự mới, nhóm kinh thánh mới, hội  thánh mới. 
– Người không có khải tượng: tự biên tự diễn, cuối đời  biết mình đánh gió chạy bá vơ, dân sự phóng tứ, hội  thánh đầy sự chia rẽ, nan đề càng nhiều. 
5. Kết quả
Như Phaolo nói: xong sự chạy, thắng cuộc đua, được mão  vinh hiển (có sản nghiệp). 

Huấn luyện ngày 03: KHẢI TƯỢNG VNTG 

1. Chúa lập VNTG 

2. Chúa ban khải tượng VNTG 
– Năm 1995, Chúa bày tỏ khải tượng cho NC VNTG: 
1. Hình ảnh dân Việt hư mất 
2. Jesus cứu 
3. Chúa sai đi 

3. Ở trong Khải tượng 
– Bỏ khải tượng sẽ chết trong sự “hành hạ”. 
1. Lót lìa bỏ Apraham, người có khải tượng, để theo thế gian – kết quả là đi xuống. 
2. Banaba rời Phao-lô – kể từ khi đó Banaba không còn được nhắc đến trong Kinh thánh. 
3. Timothe không có khải tượng riêng, ông đi theo Phao-lô là người có khải tượng. 
4. Giô-suê theo Môi-se 
5. Ê-li-sê theo Ê-li. 
Khải tượng đòi hỏi sự Vâng phục.

4. Khải tượng toàn diện 
– Khải tượng VNTG cũng nằm trong khải tượng của Apraham, Phaolo. 
– Cái rễ chịu đựng ngươi (nhánh nhỏ nằm trong nhánh to  hơn, nhánh to năm trong gốc là Chúa). 
– Gắn kết với nhánh to hơn để nhận nhựa sống từ rễ.  – Khải tượng toàn phần: phải liên hệ với đầu! 

Huấn luyện ngày 04: SỐNG VỚI KHẢI TƯỢNG VNTG 

1. Sống với khải tượng: 
– Phải dâng thân thể (con người, xác thịt, ý riêng). Xác  thịt là đối thủ của Khải tượng. 
– Từ chối mình để biết ý muốn Chúa. 
– Nhu mì với Đức Chúa Trời, không nhu mì với con  người. 
2. Mục đích của khải tượng là CỨU 
– Từ khi Ađam phạm tội, Đức Chúa Trời có chương trình  để cứu con người qua Dòng dõi người nữ (dòng dõi Chúa  Giê-xu, những con người ăn năn tội nhờ huyết Jesus,  được tái sinh bởi Đức Thánh Linh). 
– Dòng dõi người nữ sẽ nghịch lại dòng dõi mầy (Satan,  xác thịt). 
3. Con người với khải tượng 
– Apraham: gọi sự chưa có như đã có rồi. 
Gia cốp: gạt cha, gạt cậu, chỉ tan vỡ khi vật lộn với  Chúa (Ý mình – ý Chúa). 
– Môi-se: không được vào đất hứa vì không tin và không  tôn thánh Chúa. 
– Dân Do Thái: chết trong sa mạc vì xác thịt (lằm bằm,  thờ bò, chống lãnh đạo); không nhận khải tượng cho  mình. 
– Phao-Lô: sống theo khải tượng, từ chối xác thịt.  – Xác thịt không xây dựng được Nước Trời. Không hầu  việc Chúa bằng xác thịt. 
4. Sống với khải tượng: Đầu hàng và Dấn thân (cuồng)
– Chịu khổ
– Ý chí: phải đi sau sự ăn năn – nhận sự bày tỏ, dẫn dắt. Ý  chí đi trước là bướng bình – Chúa không dùng. – Không bàn với thịt và máu 

Huấn luyện ngày 05: TRUYỀN ĐẠT KHẢI TƯỢNG 

– Chúng ta cần phải: Hiểu – Sống – Truyền đạt khải  tượng. Nếu khải tượng không được truyền đạt đồng nghĩa với chết. 
– VNTG cần một thế hệ có khải tượng – thế hệ Giô-suê. 
– Dạy con 
– Chúa muốn chúng ta mở rộng -> cần đáp ứng và siêng năng. Nếu tự thấy thỏa mãn, đủ rồi theo mắt mình (không theo cái nhìn của Chúa) thì dầu sẽ dừng lại. 
– Đi trong khải tượng không theo sức mình mà theo sức Chúa. 

Đào sâu & Trình bày

Anh chị em rất vui và phước hạnh trong khi nghe lời Chúa cũng như trong các giờ đào sâu

Anh chị em được hiểu đúng thế nào là khải tượng và nhận biết TÔI CÓ KHẢI TƯỢNG – khải tượng của VNTG.

Chia sẻ sau phần trình bày của các nhóm  

TL Đoàn Đăng Biên chia sẻ và tâm tình:

– Những điều NC chia sẻ không chỉ là giảng dạy, lý thuyết mà còn là những tâm tình. 
– Hiểu về khải tượng giúp chúng ta có kế hoạch cho cả đời sống mình, dòng dõi của mình. 
– Người sống cho khải tượng sẽ đối diện với thời điểm lúc trẻ (Banaba) và lúc già (Phiero). 
– Sự thử nghiệm của Chúa cho những người bước theo  khải tượng.

TL Chu Minh Sơn chia sẻ và tâm tình:

– Người ở trong chức vụ cần nắm chắc và rõ ràng về khải tượng để có thể dạy dỗ và hướng dẫn, gây dựng người tiếp nối công việc. 
– Khải tượng chỉ cho chúng ta hướng cần bước tới. Mất  khải tượng là mất hết. Xin Chúa cho mỗi người trở lại như thời xưa – Cuồng với Chúa.
– Chúa đã ban cho chúng ta một dòng dõi biệt riêng để cứu dân tộc này, không quỳ lạy bất cứ thần tượng nào. Cần  dạy dỗ con cái nhận biết Chúa, nhận biết về khải tượng,  có đức tin nhận lấy điều chúng ta đã nhận thì con cái  mình sẽ biết xử lý các vấn đề xác thịt. 
– Chúng ta cần khao khát để thấy khải tượng Chúa ban  cho VNTG được hoàn thành. 
– Những tâm tình chia sẻ của NC rất cần cho chức vụ của  chúng ta. Ấy là Chúa, không phải nỗ lực của con người.  – Lời Chúa trang bị cho VNTG rất kịp thời để bước sang  một giai đoạn mới. Những gì chúng ta nghe được như chiếc đinh được đóng sâu thêm, không thể rời ra. VNTG  không thể “về với Chúa”.  

TL Đoàn Quốc Trung chia sẻ và tâm tình:


– Qua phần đào sâu  và trình bày mình càng được rõ ràng hơn về khải tượng. 
– Chúa có chương  trình cho VNTG và  chương trình cho  NC VNTG. Chúa chọn và theo đuổi cuộc đời một con  người. Chúng ta là những người cùng dự phần hoàn thành  khải tượng của Chúa trên dân tộc.

Một số cảm nhận sau khóa huấn luyện:  

 1- Tôi biết ơn Chúa vì Chúa đặt tôi trong Hội  Thánh Tin Lành VNTG là một Hội Thánh có khải tượng.  VNTG là gia đình của tôi và tôi quyết định chắc chắn  rằng sẽ không rời bỏ gia đình của mình, nơi cho tôi sự sống, nuôi dưỡng tôi lớn lên. 

Qua khóa học, tôi cũng nhận biết trách nhiệm của  mình, Chúa chọn tôi là một trong những người để truyền  đạt lại khải tượng của Việt Nam Truyền Giáo cho con cái  và những người mà tôi đang chăm sóc (trước đây tôi chưa  thực sự nghiêm trọng với trách nhiệm của mình). 

Điều tôi cần xử lý sau khóa học đó là nỗi sợ con  người và sự lần lữa, trì hoãn để rứi bỏ lỡ cơ hội làm  chứng. Xin Chúa dùng tôi, qua tôi, Chúa cứu nhiều người  Việt Nam trong những ngày sau chót này! 

 2- Phần đào sâu hiểu được nhiều điều nơi anh em,  nhiều điều cần phải học hỏi, vì còn thiếu nhiều điều.  Phần nghe bài giảng hiểu sâu về khải tượng, biết mình đã  ở trong khải tượng, giờ cần phải sống và làm theo khải  tượng- phải có kết quả,có sản nghiệp thuộc linh HT phát  triển mạnh có nhiều người được cứu đem vào HT.  

 3- Lời Chúa được sáng tỏ và chắc chắn hơn về khải tượng khi chúng tôi đào sâu. Tôi được rõ ràng hơn  về khải tượng, không nhầm lẫn với chiêm bao hay lời tiên  tri. Tôi có khải tượng, khải tượng của tôi chính là khải  tượng Chúa ban cho VNTG. 

Tôi thấy sự nghiêm trong vấn đề truyền đạt khải  tượng VNTG cho con cái mình; nó cần phải biết về những điều Chúa đã làm – đang làm – và sẽ làm trên  VNTG. Xin Chúa giúp có lịch, thời gian học Kinh thánh  với con cái được trung tín. 

Tôi biết những điều tôi đang được nghe trong khóa  huấn luyện này là vô cùng quý giá. Ông đã dự định không  lên kế hoạch gì cho năm 2022 – năm ông được 75 tuổi.  Ông đã chuẩn bị cho những ngày cuối đời của mình, và  những lời chúng tôi đang nghe đây chính là những gì quý  giá nhất, quan trọng nhất trong cuộc đời của một người  hầu việc Chúa một cách nóng cháy. Xin Chúa giúp tôi  thay đổi những ngày tới được kết quả, liều mình để sống  cho khải tượng, không sống chán nản, buồn rầu nhưng  đầy niềm vui và được tấn tới.  

 4- Trước đó, tôi không muốn tham dự khóa huấn  luyện này vì sợ mình nghe lời Chúa mà không làm được  thì càng phạm tội. Nhưng khi tham dự: Khao khát được  quay trở lại tình yêu thuở ban đầu với Chúa, nóng cháy.  Thấy day dứt vì mình đã đánh mất sự nóng cháy với  Chúa, cần nhen lại ơn Chúa ban cho mình (truyền giáo).  Muốn rời khỏi chỗ ở hiện tại, đi bất cứ nơi nào cũng được  miễn là kết quả. 

Lời kết: Cảm tạ Chúa về khóa huấn luyện này. Chúng tôi  nhận biết những lời chúng tôi nghe được là tất cả những  gì quý giá, được chắt lọc trong suốt gần 40 năm trong  chức vụ hầu việc Chúa của Người chăn VNTG. Đây là  những lời vô cùng quan trọng mà ông cần truyền lại và  đóng một cách chắc chắn cho thế hệ kế tiếp để tiếp tục  bước theo và hoàn thành khải tượng mà Chúa đã ban cho  VNTG. 

Hải Phòng, ngày 02/12/2021 
Người viết: NCTT. Vũ Thị Minh