Tường thuật khóa Huấn Luyện Tôn Vinh TRAH 2015

436

“Tôn Vinh không chỉ là hát và nói mà còn là nếp sống, bổn phận và trách nhiệm.”


[vntg_document url=”images/ban_nganh/ban_ton_vinh/2015/seminar_tonvinh_trah2015.pdf” width=”860″ height=”960″]