[Video lời chứng] Sự đáp lời của CHÚA: nhận lãnh dòng dõi sau 4 năm son sẻ

821
Lời chứng của chị Nguyễn Thị Minh Phượng, 35t, sinh hoạt tại HTTL VNTG – Đà Nẵng.