[Video] Phụ nữ 2006 – VN

206

[vntg_tabs style=”modern-light”][vntg_tab title=”Video”]

[vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/ban-nganh/phu-nu/2006/phu_nu_2006_phan_1.mp4″ poster=”/images/ban_nganh/phu_nu/2006/phu-nu-2006-vcd1.jpg”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]VCD 01[/vntg_column][/vntg_row]

[vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/ban-nganh/phu-nu/2006/phu_nu_2006_phan_2.mp4″ poster=”/images/ban_nganh/phu_nu/2006/phu-nu-2006-vcd2.jpg”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]VCD 02[/vntg_column][/vntg_row]

[/vntg_tab]

[/vntg_tabs]