[Video] Thiếu niên Berlin 2010

335

[vntg_tabs style=”modern-light”][vntg_tab title=”Phim ngắn – Cây cầu”]

[vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/ban-nganh/thieu-nien/thieunien-berlin-2010-caycau.mp4″ poster=”/images/ban_nganh/thieu_nien/2010-berlin/thieu-nien-berlin-2010.jpg”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài. Hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời (Giăng 3:16)[/vntg_column][/vntg_row]

[/vntg_tab]

[/vntg_tabs]