[Video] Thiếu niên Campuchia

271

[vntg_tabs style=”modern-light”][vntg_tab title=”Múa tôn vinh Chúa”]

[vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/ban-nganh/thieu-nien/thieunien-phnompenh-oneway.mp4″ poster=”/images/ban_nganh/thieu_nien/cambodia_phnompenh/thieunien-phnompenh-oneway.jpg”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]Duy nhất Giê-xu (One way)[/vntg_column][/vntg_row]

[vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/ban-nganh/thieu-nien/thieunien-phnompenh-faith.mp4″ poster=”/images/ban_nganh/thieu_nien/cambodia_phnompenh/thieunien-phnompenh-faith.jpg”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]Tin (Faith)[/vntg_column][/vntg_row]

[vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/ban-nganh/thieu-nien/thieunien-phnompenh-every-move-i-make.mp4″ poster=”/images/ban_nganh/thieu_nien/cambodia_phnompenh/thieunien-phnompenh-everymoveimake.jpg”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]Every move I make[/vntg_column][/vntg_row]

[/vntg_tab]

[/vntg_tabs]